Uppskattad föräldrarmöte

Ikväll hade vi Järvaskolans allra första stormöte för föräldrar. Det var med stor glädje och entusiasm som vi hade äran att träffa ett stort antal engagerade föräldrar till våra fantastiska elever. Vår rektor, ledning, pedagoger och övrig personal fick möjligheten att presentera sig närmare.

Föräldrarna tilldelas därefter allmän information om Schoolsoft, besök och aktiviteter som vi hittills har haft på skolan, samt våra handlingsplaner och åtgärder mot våld, kränkande behandling och ökad studiero presenterades. Därefter presenterades även skolans åtgärder för att tillförsäkra alla elevers möjlighet att uppnå de nationella. Däribland uppmärksammades bland annat läxhjälpsverksamheten, insatser för elever med särskilt stöd och vår strävan efter närmare samverkan med föräldrar.

Avslutningsvis träffades föräldrar och mentorer i elevernas respektive klassrum och förde närmare samtal om sina frågeställningar och önskemål kring ökad samverkan mellan skola och hem.